• Post category:Novosti
  • Reading time:3 min čitanja

Predsjedavajući Skupštine Džafer Alić i zamjenici predsjedavajućeg Tomislav Martinović i Vesna Saradžić primili su u posjetu Ambasadora Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u BiH Nj.E. Julian Reilly sa njegovim saradnicima.

Predsjedavajući Džafer Alić je u ime rukovodstva Skupštine zaležio dobrodošlicu Ambasadoru Reilly-u te ga upoznao o trenutnim aktivnostima Skupštine i Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona kao i o najaktuelnijim političkim pitanjima u Kantonu.

Alić je naveo kako je Hercegovačko-neretvanski kanton dobio široku i dobru koaliciju koja ima mogućnost, ali i odgovornosti za pokretanje pozitivnih procesa u cilju poboljšanja kvalitete života. Procesi koji su započeti usmjereni su prema održivoj socijalnoj politici u cilju pomoći mladim porodicama pri kupovini prve nekretnine i podrška porodicama sa djecom.

Tomislav Martinović, nakon riječi dobrodošlice, je naveo kako programske smjernice koje je utvrdila Predsjednica Vlade HNK zajedno sa rukovodstvom Skupštine i političkim strankama koje čine skupštinsku većinu čine okosnicu rada Skupštine i Vlade HNK. Kao jedan od ključnih problema koji usporava privredni razvoj te razvoj turizma u Kantonu istakao je potrebu ubrzanja dinamike izgradnje autoputa koji prolazi kroz Hercegovačko-neretvanski kanton.

Vesna Saradžić se zahvalila na iskazanom interesu i na dosadašnjem angažmanu Velike Britanije u Bosni i Hercegovini po pitanju mnogih projekata. Istakla je kako je osnova razvoja turizma u Hercegovačko-neretvanskom kantonu zdrava životna sredina i da je potrebno raditi na tom pitanju jer se sve jedinice lokalne samouprave pa i viši nivoi suočavaju sa problemima odlaganja otpada te da Kanton nema razvijenu politiku upravljanja otpadom odnosno reciklažom i razvrstavanjem. Saradžić je također navela kako je borba protiv korupcije i kriminala prethodno pitanje svih procesa koji se planiraju realizovati.

Ambasador Reilly se zahvalio na gostoprimstvu i kazao je kako ga ohrabruje da je Kanton dobio novu vladu nakon više godina koja ima dovoljno znanja i energije da donese konkretne mjere koje će pomoći stanovnicima. Pozitivnim smatra najave Vlade HNK o osnivanju Ureda za borbu protiv korupcije te kaže kako je to najveći faktor iseljavanja mladih te da sprječavanjem korupcije mnogi drugi problemi će biti riješeni. Ambasador je kazao kako je pozitivno što je Hercegovačko-neretvanski kanton prepoznao svoju priliku da bude lider u obnovljivim izvorima energije i kako smatra da je mnogo stranih investitora spremno da uloži u projekte obnovljivih izvora energije. Istakao da je važno ulaganje u putnu i željezničku infrastrukturu koja je osnova svake privrede.

Na sastanku se razgovaralo o mogućnostima turizma te o koracima koje je potrebno poduzeti kako bi turističke zajednice jedinica lokalne samouprave i Kantona profunkcionisale u potpunom kapacitetu. U prilog razvoju turizma ide otvaranje više zračnih linija sa Zračne luke Mostar prema raznim evropskim destinacijama.

Domaćini su se zahvalili Nj. E. ambasadoru na posjeti i dosadašnjoj podršci i posvećenosti njega osobno i njegove vlade na rješavanju pitanja koja imaju za cilj unutrašnju stabilizaciju i bolji život svih građana.