• Post category:Novosti
  • Reading time:3 min čitanja

Na današnjoj sjednici Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona poslanici su razmatrali više bitnih dokumenata te su donesene različite odluke i zaključci.

Poslanici su održali sjednicu u zgradi Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona koja je rekonstruirana i dograđena te se opremanje zgrade finalizira. Završetkom navedenih radova stvorili su se uslovi za nesmetan i kvalitetan rad poslanika i Stručne službe Skupštine HNK koji do sada nisu bili adekvatni i sigurno su bili otežavajući faktor u kvalitetnijem radu i boljoj komunikaciji sa građanima.

Špago i Martinović čestitali su svima koji su učestvovali u navedenom projektu od projektanata i izvođača do poslanika i članova Vlade HNK. Posebne čestitke su upućune Stručnoj službi Skupštine HNK koja je provela sve neophodne procedure i realizovala 3 različita javna poziva u svrhu dogradnje, rekonstrukcije i opremanja zgrade Skupštine HNK.

Nakon poslaničkih pitanja razmatrane su Izmjene i dopune Budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Predsjedavajući Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona Šerif Špago je kazao kako su ukupni prihodi i primici sa razgraničenim namjenskim prihodima u Izmjenama i dopunama Budžeta za 2022. godinu planirani u iznosu od 314.941.002,16 KM i isti su veći za oko 50 miliona KM u odnosu na Budžet za 2022. godinu. Najveće povećanje odnosi na prihode po osnovu indirektnih poreza u iznosu od oko 20 miliona KM.

Špago je kazao kako je usvajanjem današnjeg Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i njihovih porodica u HNK predviđena su proširenja trenutačnih prava za branioce i članove njihovih porodica.  Dob korisnika prava na novčanu egzistencijalnu naknadu nezaposlenih demobilisanih branilaca je umjesto navršenih 55 godina života spušteno na navršene 53 godine i za suprugu/supruga umrlih demobilisanih branilaca.

Zamjenik predsjedavajućeg Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona Tomislav Martinović je istakao kako je dobra vijest što je Vlada HNK u toku pripreme Izmjena i dopuna Budžeta HNK za 2022. godinu uvažila prijedlog i sugestije poslanika te su obezbijedili sredstva za udžbenike svim đacima od 1. do devetog razreda u iznosu od skoro tri miliona KM.

Povećane su i stipendije koje će od 01.10.2022. godine iznositi 150,00 KM, a također je prihvaćeno produženje isplata nezaposlenim porodiljama sa 6 na 12 mjeseci.

Martinović je istakao da je pored 20 miliona KM po osnovu indirektnih porezna najveće povećanje u ovim Izmjenama i dopunama čine sredstva transferirana sa Federalnog nivoa u iznosu od oko 19 miliona KM.

Usvajanjem navedenog dokumenta obezbijeđena su sredstava za isplatu od po 100,00 KM svim osobama na području HNK koje se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje HNK kojih je zaključno sa 30.06.2022. godine bilo oko 27.000 osoba.

Skupština HNK je usvojila Zakona o izmjeni Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju kojim se ukida ograničenje mandata direktora osnovnih škola.

Skupština HNK je usvojila Odluku kojom daje saglasnost na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK za 2022. godinu. Ovim Izmjenama kojim se Finansijski plan uvećava za 2.180.000,00 KM, a na realizaciju sistema DRG predviđeno je 1.130.000,00 KM te se uvećaju sredstva za ortopedska pomagala u iznosu od 500.000,00 KM.

Usvojeni su Zaključci o stanju u oblasti šumarstva kojima se traži od Vlade HNK i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK da uz usaglašavanje stavova kantonalnog nivoa vlasti sa jedinicama lokalne samouprave radi donošenja Zakona o šumama HNK u roku od 45 dana u skupštinsku proceduru upute usaglašeni Prijedlog Zakona o šumama HNK.