• Post category:Novosti
  • Reading time:2 min čitanja

Dana 01.10.2021. godine održana je redovna sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Nakon poslaničkih pitanja, razmatran je Nacrt Strategije razvoja Hercegovačko-neretvanskog kantona za period 2021. – 2027. godina.

Strategija predstavlja integrisani multisektorski strateški dokument kojim se definišu javne politike i integralno usmjerava razvoj kantona i jedinica lokalne samouprave unutar Kantona.

Strategijom razvoja kantona se utvrđuju ciljevi i prioriteti razvoja kantona, način njihova ostvarivanja, finansijski i institucionalni okvir za implementaciju, monitoring, evaluaciju i izvještavanje, i ista je osnovni dokument za izradu sektorskih strategija, DOB-a, budžeta i programa javnih investicija kantona i dr.

Strategija razvoja kantona sadrži prioritete prostornog razvoja kantona i razvojne pravce definirane u strateškim dokumentima Federacije i dokumentima relevantnim za proces integracije Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Strategija razvoja kantona predstavlja podlogu za usklađivanje i izradu strategija razvoja jedinica lokalne samouprave.

Nakon rasprave usvojen je Zaključak koji se prihvata Nacrt Strategija razvoja Hercegovačko-neretvanskog kantona za period 2021. – 2027. godina, kao dobra osnova za izradu Prijedloga Strategije.

Primjedbe i prijedlozi na Nacrt Strategije iznijeti na sjednici Skupštine, dostavit će se Vladi HNK na razmatranje, a poslanicima se ostavlja rok od 10 dana da u pisanom obliku dostave dodatne primjedbe i prijedloge na Nacrt Strategije.

Skupština HNK je usvojila Zaključak kojim se prihvata Zaključak Vlade HNK o prihvatanju  mišljenja Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite  na  Nacrt Zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata, koji je pripremilo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

Usvojene su dvije Odluke i to: Odluka o usvajanju Izvještaja Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave o izvršenju sankcija u HNK iz člana 1. Zakona o izvršenju sankcija u HNK za 2020. godinu i Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Tekuće rezerve Budžeta HNK za period 01.01-30.06.2021. godine.