• Post category:Novosti
  • Reading time:2 min čitanja

Na sjednici održanoj 05.01.2023. godine, nakon poslaničkih pitanja i inicijativa, Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je Budžet Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2023. godinu u iznosu 328.143.830,00 KM što je za oko 14 miliona KM veći od Izmjena i dopuna Budžeta HNK za 2022. godinu.

Nakon usvajanja Budžeta HNK, Skupština HNK je usvojila i Zakon o izvršenju Budžeta HNK za 2023. godinu.

Poslanici su razmatrali i donijeli odluku o saglasnosti na finansijske planove vanbudžetskih fondova i to: Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK u iznosu od 164.644.000,00 KM, Službe za zapošljavanje HNK u iznosu od 17.826.044,00 KM i Fonda za zaštitu okoliša HNK u iznosu od 6.300.000,00 KM.

Usvojene su i odluke o davanjau saglasnosti na izvršenje finansijskih planova vabudžetskih fondova.

Skupština HNK je usvojila sljedeće zaključke:

„U svrhu postizanja pravovremene detekcije, intervencije i prevencije razvojnih poremećaja i poteškoća kod djece, potrebno je osigurati najmanje po jedan stručni tim u domovima zdravlja u sastavu logoped, edukacijskih rehabilitator i psiholog. Također kroz ove timove potrebno osigurati adekvatne intervencije za rehabilitaciju odraslih kojima je kao posljedica bolesti ostao poremećaj govora i sl. Stručni timovi trebaju biti uposleni na temelju stvarnih potreba (broja) korisnika, a ne po broju osiguranika. Stručni timovi se mogu povećavati ili dopunjavati po broju ili vrsti stručnjaka, ovisno o potrebama na terenu. Za realizaciju zaključka zadužuje se Zavod zdravstvenog osiguranja HNK.“

„Nedostajuća sredstva za redovno finansiranje JP Park prirode Blidinje i JP Park prirode Hutovo Blato u 2023. godini osigurat će se Odlukom Vlade HNK iz pozicije tekuće rezerve.“