• Post category:Novosti
  • Reading time:1 min čitanja

Dana 23.11.2023. godine održana je redovna sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Nakon poslaničkih pitanja, razmatrana je i usvojena Odluka o pristupanju izradi dopune Prostornog plana Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Osnovni cilj pristupa izradi dopuna Prostornog plana HNK jeste prepoznati i predložiti potencijalne lokacije u HNK namijenjene za izgradnju sunčanih fotonaponskih elektrana. Izbor i ocjena potencijalnih lokacija podrazumijeva analizu njihovih karakteristika u odnosu na njihov energetski potencijal, infrastrukturne karakteristika, prostorno – planske i okolišne aspekte te zaštitu prirodnih vrijednosti i građevinske baštine.

Rok za izradu prednacrta dopune Prostornog plana HNK je najduže 60 (šesdeset) radnih dana  od dana donošenja Odluke o pristupanju izradi dopune Prostornog plana HNK.

Nosilac pripreme za izradu dopune Prostornog plana HNK i nosilac izrade dopune Prostornog plana HNK je Ministarstvo građenja i prostornog uređenja Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je Izvještaj o radu Kantonalnog javnog pravobranilaštva za 2022. godinu, te je primila k znanju Izvještaj o radu Tužilaštva HNK za 2022. godini i Izvještaj o radu Kantonalnog suda Mostar za 2022. godinu.