• Post category:Novosti
  • Reading time:2 min čitanja

Na nastavku šeste redovne sjednice Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona donijeta je Odluka o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK za 2023. godinu.

Izmjenama i dopunama planirani su ukupni rashodi u iznosu od 167.892.000,00 KM što je za 3.248.000,00 KM ili 1,97% više u odnosu na Finansijski plan za 2023. godinu.

Skupština je usvojila i Zaključak kojim se zadužuje ZZO HNK da u sljedećoj izmjeni finansijskog plana za 2023. godine za usluge primarne zdravstvene zaštite planira dodatnih 3 miliona KM.

Zavod zdravstvenog osiguranja je zadužen da u roku od 15 dana dostavi izvještaj o provedbi  Zaključka Skupštine HNK od 22.12.2022. godine kojim je zadužen da za sve osiguranike koji su u dijagnostičkoj potrebi za potvrđivanje  sumnje na karcinom ili su ranije potvrđeni da boluju od malignih bolesti, hitno osigura pristup dijagnostičkim pretraga u roku ne dužem od 30 dana te da zbog sve duže liste čekanja, nedostajućih tehničkih i kadrovskih kapaciteta, Skupština HNK zadužuje ZZO HNK da omogući potpunu refundaciju dijagnostika (CT, MR, PETCT i druge dijagnostike) koje su nužne u obradi i utvrđivanju oboljenja od malignih bolesti u slučaju kad ih ne mogu ostvariti na teret svog redovnog zdravstvenog osiguranja, a koje učine u registrovanim zdravstvenim ustanovama sa područja HNK.