• Post category:Novosti
  • Reading time:6 min čitanja

Dana 31.03.2021. godine održana je 9. vanredna sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Skupština je nakon razmatranja usvojila Odluku o davanju saglasnosti na  Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK za 2021. godinu.

Izmjenama i dopunama Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK za 2021. godinu (Rebalans) planirani su ukupni prihodi u iznosu od 148.609.000 KM ili 2,06% više u odnosu na Finansijski plan 2021. godine.

Preneseni višak iz ranijeg perioda planiran je u iznosu od 3.000.000 KM više u odnosu na Finansijski plan za 2021. godinu. Izmjenama i dopunama Finansijskog plana ZZO HNK za 2021. godinu sredstva će se transferirati ugovornim domovima zdravlja u svrhu pomoći finansiranja zdravstvenih usluga za liječenje oboljelih od Covid-19.

Razmotrena je Informacija o trenutnoj epidemiološkoj situaciji u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. U Informaciji koja je prezentovana od strane predstavnika Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK, direktora Zavoda za javno zdravstvo HNK, ministra unutrašnjih poslova HNK i ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK navedeno je da je epidemiološka situacija izuzetno teška i ista se usložnjava od početka marta 2021. godine, a posebno zabrinjava da je sedmična incidenca oboljelih od COVID-19 na 100.000 stanovnika u HNK za period od 22.03. do 28.03.2021. godine 633,58, dok je u istom periodu sedmična incidenca za Mostar 1049,29.

Nakon izlaganja predstavnika resornih ministarstava i diskusije poslanika  Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona je usvojila sljedeće Zaključke:

1.     Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona poziva građane Kantona i sva pravna lica da dosljedno poštuju epidemiološke mjere propisane od nadležnih institucija.

 

2.     Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona izražava zahvalnost svim zdravstvenim radnicima u Kantonu na nadljudskim naporima koje čine u pružanju zdravstvene zaštite građanima Kantona posebno oboljelim od COVID-19.

 

3.     Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona traži da inspekcijski organi jedinica lokalne samouprave i nadležnih ministarstava i drugih organa HNK inteziviraju svoje aktivnosti na kontroli poštivanja važećih epidemioloških mjera.

 

4.     Zadužuje se Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona da pokrene izmjene i dopune važećih zakona u cilju definisanja sankcija za kršenje propisanih epidemioloških mjera.

 

5.     Zadužuje se Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona da odmah donese potrebne odluke i iz Budžeta HNK za 2021. godinu transferira ukupna sredstva za drugi kvartal sa stavki „Grant općinama (Domovi zdravlja)“ i „Subvencije za bolnice“.

 

6.     Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona traži od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da u što kraćem roku izvrši raspodjelu sredstava iz Budžeta Federacije BiH, a koja su predviđena za zdravstvene ustanove.

Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona očekuje da se po mjerljivim i tačno utvrđenim kriterijima sredstva dodijele svim bolničkim ustanovama u Federaciji BiH.

 

7.     Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona posebno insistira da se u obrazovnim ustanovama u HNK preduzmu sve potrebne epidemiološke mjere kako bi se bez rizika za zdravlje učenika, studenata i nastavnog osoblja završila školska i akademska godina, uz što manje „online“ nastave.

 

8.     Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona zadužuje Vladu Hercegovačko-neretvanskog kantona da razmotri mogućnost izmjene Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01-1-02-498/21 od 26.02.2021. godine te da eventualno izdvoji sredstva na ime povećanih troškova u zdravstvenim ustanovama Kantona u toku pandemije.

 

9.     Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona traži da sve javne zdravstvene ustanove u Kantonu osiguraju pravo na zdravstvenu zaštitu građanima Kantona.

Pozivamo sindikate zaposlenih u zdravstvu da prihvate ponudu Vlade HNK za zaključenje kolektivnog ugovora, imajući u vidu da je u trenutnoj situaciji to jedino rješenje koje se može ispoštovati.

Zadužuje se Vlada HNK da kontinuirano radi na poboljšanju ukupnog stanja u oblasti zdravstva HNK sa težištem na osiguranje potpunog obima prava pacijenata i preduzimanju mjera koje će unaprjeđivati materijalni status zdravstvenih radnika.

 

10.  Obavezuje se Zavod zdravstvenog osiguranja HNK da razmotri mogućnost sufinansiranja lijekova koji se ne nalazi na bolničkoj listi, a koriste se za liječenje COVID pacijenata.

 

11.  Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona traži da se intezivira rad centara za mentalno zdravlje pri domovima zdravlja u cilju pravovremenog pružanja psihosocijalne pomoći.

 

12.  Predlaže se Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona i jedinicama lokalne samouprave da putem Civilne zaštite formiraju timove u koje bi angažovali i volontere za pomoć i podršku starijim i ugroženim kategorijama građana oboljelim od koronavirusa.