• Post category:Novosti
  • Reading time:3 min čitanja

Na današnjoj, petoj vanrednoj, sjednici Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojen je Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa (covid-19)  i podršci ekonomiji  na području Hercegovačko-neretvanskog kantona.

U Zakon je ugrađen i određen broj amandmana skupštinskih poslanika koje je Vlada HNK prihvatila.

Zakon između ostalog predviđa subvencionisanje najniže neto plaće, subvencije poreza na dohodak i posebnih naknada, subvencije kamata na kreditne plasmane privredi, obustava obračuna i plaćanja naknade za zakup poljoprivrednog zemljišta, oslobađanje od plaćanja kantonalnih administrativnih i sudskih taksi, umanjenje dotacija/granta za finansiranje političkih organizacija/stranaka, umanjenje plata, umanjenje naknada za rad komisija, umanjenje naknada za rad upravljačkih tijela, uspostava Stabilizacijskog fonda, a sve u cilju podrške održivosti privrede, kao i za održanje stabilnosti Budžeta i vanbudžetskih fondova Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Usvojen je i Zakon o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti kojim se utvrđuje obaveza Kantona da osnuje kantonalnu ustanovu „Odgojni centar“, kojim je također propisana djelatnost Odgojnog centra, organizacijske jedinice, kao i mogućnost formiranja prihvatne stanice u cilju izvršavanja odgojne mjere upućivanja u odgojni centar.

Pored toga, precizirane su odredbe Zakona o socijalnoj zaštiti koje se odnose na sudjelovanje korisnika u plaćanju troškova smještaja u ustanovama socijalne zaštite.

Skupština je usvojila Zakon o izmjenama Zakona o administrativnim taksama s tarifom administrativih taksi HNK koji je usklađen sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama u oblasti eksploatacije energetskih i drugih mineralnih sirovina i u oblasti proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije.

Usvojena je Odluka o prestanku mandata poslanika Kenana Memića iz Saveza za bolju budućnost, te je prihvaćena Odluka o dodjeli mandata za Minelu Krpo iz Saveza za bolju budućnost. Napominjemo da je sa izborom poslanice Krpo Skupština HNK prvi zakonodavni organ na svim nivoima vlasti u BiH sa istim brojem izabranih žena i muškaraca.

Prihvaćena je izmjena kreditnih uslova u okviru projekta „Energetska efikasnost u BiH“, a u cilju implementiranja započetih aktivnosti na projektima Energetske efikasnosti javnih objekata u HNK.

Skupština je donijela sljedeće zaključke:

  1. Skupština HNK izražava zahvalnost svima koji su bili uključeni u borbu protiv pandemije koju je izazvao koronavirus.
  2. Posebnu zahvalu za predanost i hrabrost upućujemo liječnicima i svom medicinskom osoblju u bolnicama i domovima zdravlja u Kantonu, policiji i osoblju MUP-a HNK, osoblju Civilne zaštite, Crvenog križa i drugih humanitarnih organizacija.
  3. Zahvaljujemo se medijima koji su osigurali pravodobne informacije, vozačima transporta, trgovcima i apotekarima koji su osigurali opskrbu hranom i lijekovima, te osoblju komunalnih i vodovodnih poduzeća.
  4. Skupština se zahvaljuje svim stanovnicima Hercegovačko-neretvanskog kantona koji su strpljivošću i poštivanjem epidemioloških mjera dali svoj doprinos zaustavljanju pandemije.