• Post category:Novosti
 • Reading time:9 min čitanja

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanski kanton
SKUPŠTINA
Nezavisni odbor za izbor i reviziju

Na osnovu člana 19.f. i člana 19.i. a u vezi člana 19.c. Zakona o unutrašnjim poslovima Hercegovačko neretvanskog-kantona („Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona“, broj: 2/98, 4/01, 3/02, 1/03, 2/06, 5/08, 6/08 i 5/22), člana 60. Zakona o policijskim službenicima Hercegovačko-neretvanskog kantona „Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona“, broj: 9/07, 9/12 i 7/19 i 5/22) i člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 9. Poslovnika o radu Nezavisnog odbora za izbor i reviziju broj: 02-017-003/22 od 08.07.2022. godine i Odluke o pokretanju postupka za raspisivanje Javnog konkursa za imenovanje komesara policije i zamjenika komesara policije Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 02-017-009/22 od 05.08.2022. godine, Nezavisni odbor za izbor i reviziju raspisuje

JAVNI KONKURS

za izbor komesara Policije i zamjenika komesara Policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova

Hercegovačko-neretvanskog kantona

 

 1. Komesar policije – 1 izvršitelj
 2. Zamjenik komesara policije – 1 izvršitelj

 

                                                             I.

Pozicija i nadležnost komesara policije i zamjenika komesara policije uspostavljena je Zakonom o unutrašnjim poslovima Hercegovačko-neretvanskog kantona.

 

Uslovi za imenovanje komesara policije i zamjenika komesara policije utvrđeni su članom 19.c. i članom 19.i. Zakona o unutrašnjim poslovima Hercegovačko-neretvanskog kantona i članom 59. Zakona o policijskim službenicima Hercegovačko-neretvanskog kantona.

 

Komesar policije je rukovodeći policijski službenik zadužen da rukovodi Upravom policije Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Zamjenik komesara policije pomaže komesaru policije u rukovođenju Upravom policije Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona.

 

II.

Opis poslova i radnih zadataka komesara i zamjenika komesara policije:

 

Pod sveobuhvatnom nadzorom ministra unutrašnjih poslova, komesar policije rukovodi svim policijskim operacijama u skladu sa zakonom, rukovodi i nadzire sve policijske aktivnosti vezane za javnu sigurnost građana, sprječavanje i otkrivanje krivičnih djela.

 

Komesar policije obavlja sljedeće zadatke:

 1. Na dnevnoj osnovi planira, rukovodi i nadzire sve policijske aktivnosti,
 2. Direktno rukovodi policijskim aktivnostima, a u vezi s tim organizuje, planira, nadzire usmjerava i koordinira rad policije,
 3. Donosi odluke o upošljavanju i raskidanju ugovora o upošljavanju u skladu sa Zakonom i nakon konsultacija sa ministrom,
 4. Raspoređuje i premješta uposlene na i sa odgovarajućih radnih mjesta u Upravi policije i donosi odluke o rasporedu i premještanju. Prije donošenja odluke o raspoređivanju ili premještanju rukovoditelja u Upravi policije, komesar će konsultovati zamjenika komesara policije i ministra, i s pažnjom uzeti u razmatranje njihovo mišljenje. Kod raspoređivanja premještanja rukovoditelja u Uredu komesara policije, te načelnika Sektora uniformisane policije i načelnika Sektora kriminalističke policije potrebna je saglasnost zamjenika komesara policije, kao i kod izbora sastava komisija i odbora koje uspostavlja ili predlaže komesar policije,
 5. Priprema prijedlog budžeta za potrebe policije i odgovoran je za sva finansijska i materijalna sredstva dodjeljena policiji,
 6. Priprema programe, informacije, analize, i ostale materijale iz djelokruga policijskog rada,
 7. Redovno informiše ministra o poduzetim policijskim aktivnostima,
 8. Nadgleda rad Jedinice za profesionalne standarde, koja se sastoji od unutrašnje kontrole, unutrašnjih inspekcija i revizija, te razmatranja i razvoja načela.

 

Zamjenik komesara policije obavlja sljedeće zadatke:

 1. Mijenja komesara policije kada isti nije u mogućnosti obavljati dužnost rukovođenja Upravom policije zbog stvarnih ili pravnih razloga,
 2. Daje mišljenje komesaru policije prije donošenja odluke o raspoređivanju ili premještanju rukovoditelja u Upravi policije,
 3. Daje saglasnost kod raspoređivanja i premještanja rukovoditelja u Uredu komesara policije, načelnika Sektora uniformisane policije, i načelnika Sektora kriminalističke policije,
 4. Daje saglasnost na izbor sastava komisija i odbora koje uspostavlja ili predlaže komesar policije,
 5. Obavlja i druge poslove koje mu odredi komesar policije.

 

Mandat komesara policije i zamjenika komesara policije traje četiri godine uz mogućnost produženja za još jedan mandat.

 

III.

Kandidati za komesara i zamjenika komesara policije trebaju ispunjavati sljedeće uslove:

 

 1. Opšti uslovi:
 • Da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • Da je stariji od 18 godina,
 • Da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova,
 • Da nije otpušten iz državne ili vojne službe u Bosni i Hercegovini kao rezultat disciplinske mjere,
 • Da protiv njega nije pokrenut krivični postupak i potvrđena optužnica u skladu sa zakonima o krivičnom postupku u Bosni i Hercegovini,
 • Da se na njega ne odnosi odredba člana IX. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

 1. Posebni uslovi:

 

 • VSS/VII stepen stručne spreme ili završen najmanje drugi ciklus visokog obrazovanja 300 ECTS bodova,
 • Najmanje deset godina radnog iskustva u policiji na rukovodećim pozicijama (isključujući period od 1. marta 1992. do 14. decembra 1995. godine) i dokazanu sposobnost rukovođenja složenim poslovima („rukovodeća pozicija u policiji“ označava poziciju višeg inspektora ili višu),
 • Najmanje tri godine radnog iskustva u činu glavnog inspektora policije ili višem činu,
 • Da nije član političke stranke,
 • Da nije ili da nije bio na bilo kojoj poziciji u političkoj stranci na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, ili postavljen na bilo koju poziciju od strane političke stranke,
 • Da nije, ili da nije bio član izvršnog ili zakonodavnog tijela na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini,
 • Da mu nije izdat izvještaj o nesaradnji od strane međunarodnih policijskih snaga,
 • Da mu nikada nije izrečena pravosnažna presuda za krivična djela sa umišljajem ili za zloupotrebu položaja kako je to utvrđeno Krivičnim zakonom i Zakonom o krivičnom postupku,
 • Da mu nije izrečena disciplinska mjera za težu povredu službene dužnosti,
 • Da na početku mandata ne ispunjava uslove za penzionisanje u skladu sa Zakonom.

 

IV.

Uz prijavu na Javni konkurs kandidati za komesara i zamjenika komesara policije obavezni su priložiti originale ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

 

 1. Uredno popunjenprijavni obrazac Nezavisnog odbora za izbor i reviziju (može se
  preuzeti na protokolu Skupštine HNK ili na web stranici Skupštine HNK (https://skupstina-hnk.ba/ ), (u prijavnom obrascu obavezno označiti broj pozicije i radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje),
 2. Biografija,
 3. Prijedlog plana i programa rada za vrijeme trajanja svog mandata,
 4. Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest mjeseci),
 5. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
 6. Ovjerena kopija CIPS lične karte,
 7. Dokaz o stručnoj spremi,(diploma ili nostrificirana diploma, ukoliko je diploma stečena van Bosne i Hercegovine, odnosno u drugoj državi, nakon 06.04.1992. godine),
 8. Dokaze o stručnom usavršavanju i ostalim kvalifikacijama koje odgovaraju potrebama radnog mjesta,
 9. Uvjerenje o radnom iskustvu na rukovodećim pozicijama u policiji, s vremenskim periodima obavljanja istih,
 10. Rješenje o dodjeljivanju čina glavnog inspektora policije ili višeg čina,
 11. Uvjerenje da kandidatu nije izrečena presuda za krivična djela sa umišljajem ili za zloupotrebu položaja (ne starije od tri mjeseca),
 12. Izjave o ispunjavanju uslova iz tačke III. B. konkursa, alineja 4, 5, i 6, te člana IX. Ustava Bosne i Hercegovine,
 13. Uvjerenje nadležnog Federalnog zavoda PIO/MIO o ukupnom stažu osiguranja i penzijskom stažu kandidata,
 14. Uvjerenje da protiv kandidata nije izrečena disciplinska mjera za težu povredu službene dužnosti,
 15. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca),
 16. Uvjerenje o ocjeni rada kandidata u posljednje tri godine ili uvjerenje da nije ocijenjen iz opravdanih razloga,
 17. Izjava o imovinskom stanju, (obrazac izjave može se preuzeti na protokolu Skupštine HNK ili na web stranici Skupštine HNK (https://skupstina-hnk.ba/),
 18. Ljekarsko uvjerenje (ne starije tri mjeseca).

 

U slučaju da u dostavljenim dokazima postoje određene nejasnoće u pogledu ispunjavanja nekih propisanih općih i posebnih uslova ovoga javnog konkursa, Nezavisni odbor zadržava pravo da službenim putem zatraži o tome odgovarajuće pojašnjenje ili mišljenje od nadležnih organa, kao i dostavu odgovarajućih akata kao dokaza.

 

V.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja, lično ili putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona

Nezavisni odbor za izbor i reviziju

Ul. Jakova Baruha Španca br. 2

88000 MOSTAR

sa naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI KONKURS“.

 

Konkurs će biti objavljen u „Službenim novinama FBiH“, „Dnevnom avazu“, i „Večernjem listu“.

 

Nezavisni odbor za izbor i reviziju će sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviti intervju.

 

VI.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

 

 

Predsjednik Nezavisnog odbora za izbor i reviziju

Sinan Crnomerović

Preuzmi dokumente: