• Post category:Novosti
  • Reading time:1 min čitanja

Dana 26.01.2021. godine održana je sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Nakon diskusije i više zahtjeva za izmjene i dopune predloženog dnevnog reda, Skupština je prihvatila dopunu dnevnog reda a koje se odnose na odluku o kategoriji zaštićenog dijela prirode pećine Vjetrenica sa dijelom Popovog polja i Zaključak kojim se nalaže Vladi HNK da pripremi Informaciju o stanju u zdravstvenom sistemu i zdravstvenoj zaštiti u HNK.

Nakon poslaničkih pitanja, razmatran je i usvojen Zakon o izmjeni Zakona o koncesijama HNK.

Skupština HNK je usvojila Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slatkovodnom ribarstvu HNK i naložila nadležnom ministarstvu da u roku od 60 dana organizuje javnu raspravu.

Donesena je Odluka kojom se usvaja Strategija razvoja lokalnih puteva HNK za period 2020. – 2030. godina.

Skupština HNK je donijela Odluku o osnivanju Javne ustanove Odgojni centar Hercegovačko-neretvanskog kantona. Osnovne djelatnosti Odgojnog centra su između ostalog: prevencija, dijagnostika i opservacije poremećaja u ponašanju maloljetnika i izvršenja odgojne preporuke i mjere upućivanja u odgojni centar za maloljetnike, izrečene maloljetnom učinitelju krivičnog djela.