• Post category:Novosti
  • Reading time:7 min čitanja

Na sjednici održanoj 17.03.2020. godine, Vlada HNK usvojila je Informaciju o svemu dosad učinjenom po pitanju mjera prevencije pojave koronavirusa u HNK i donijela zaključke kojima je, uz ostalo, sve nadležne institucije vlasti u HNK zadužila da maksimalno pojačaju provođenje svih restriktivnih i raspoloživih mjera u cilju sprječavanja širenja koronavirusa.

Vlada HNK dala je snažnu podršku odlukama i preporukama sa jučerašnje proširene sjednice Vlade F BiH na kojoj su, uz ostale, bili prisutni premijeri kantonalnih vlada, a osobito Odluci kojom je utvrđeno postojanje uslova za propisivanje mjera neposredne kontrole cijena na području cijele Federacije BiH za pojedine proizvode, zadržavanje cijena na nivou zatečenom 5.3.2020. godine te očuvanje platežne i kupovne moći građana, kao i preporukama koje se odnose na bankarski i porezni sistem u Federaciji BiH te kreditne mjere koje treba preduzeti.

Vlada je, na prijedlog Kantonalnog štaba civilne zaštite, donijela Odluku o proglašenju nepogode uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID – 19).

U skladu sa Odlukom o proglašenju stanja nepogode, aktiviraju se Štab civilne zaštite HNK i štabovi jedinica lokalne samouprave.

Vlada je zadužila Štab civilne zaštite HNK da stavi na raspolaganje zalihe opreme i materijalno-tehničkih sredstava te da, u okviru svojih ovlaštenja, kontinuisano prati i analizira situaciju vezanu za pojavu koronavirusa na području HNK i o tome izvještava Vladu najmanje jedanput dnevno.
Radi provođenja mjera zaštite i spašavanja ljudi na području HNK, Vlada je naredila da sva kantonalna ministarstva, uprave i upravne organizacije, pravni subjekti i druge institucije sve svoje potencijale stave na raspolaganje Kantonalnom štabu civilne zaštite te da su općinski/gradski štabovi civilne zaštite, takođe, dužni staviti na raspolaganje sve raspoložive resurse koji će, prema planovima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, u slučaju potrebe, biti korišteni na ugroženim područjima.

Vlada je, takođe, naredila svim kantonalnim ministarstvima, upravama i upravnim organizacijama, uredima i službama da sve redovne i planirane programske aktivnosti obavezno usklade i prilagode novonastaloj situaciji, osobito one koje zahtijevaju finansijske izdatke.

Vlada je dala saglasnost za nabavku opreme, medicinskih i drugih neophodnih sredstava za suzbijanje koronavirusa.

Vlada je prihvatila niz preporuka u vezi sa postupanjem poslodavaca i radnika, a u cilju sprječavanja širenja bolesti izazvane koronavirusom, koje je predložio Krizni štab Kantonalnog ministarstva zdravstva:

–        Nadležne institucije (kantonalne, gradske i općinske), svaka u okviru svojih ovlaštenja, obavezne su hitno donijeti privremene mjere ograničavanja rada najkasnije do 18 sati u trajanju od najmanje 15 dana: ugostiteljskih objekata svih kategorija, noćnih i disko klubova, kladionica, tržnih centara, kino dvorana, pozorišta, muzeja, biblioteka i čitaonica kao i rada uslužnih djelatnosti: frizeri, kozmetičari, brijači, pedikeri i drugi u kojima se ostvaruje bliži kontakt s klijentima, osim objekata u kojima se prodaju prehrambeni proizvodi, dostave hrane, rada pučkih kuhinja uz pridržavanje svih protuepidemijskih mjera donesenih od strane Zavoda za javno zdravstvo F BiH i Zavoda za javno zdravstvo HNK, naročito držanje  međusobne udaljenost od najmanje 2 metra prilikom kupovine.

–        Vlada poziva na poštivanje ranije preporuke o otkazivanju svih javnih i drugih okupljanja.

–        Uputiti preporuku licima starijim od 70 godina da ne izlaze bespotrebno na javna mjesta, da ne koriste javni prijevoz te da nabavku životnih potrepština i lijekova vrši porodica, prijatelji i komšije ili volonteri i po mogućnosti centri za socijalni rad.

–        Preporučiti apotekama, bankama i CIPS uredima, kao i drugim institucijama i ustanovama koje se bave uslužnim djelatnostima da posao izdavanja lijekova, novca, ličnih dokumenata i drugih potrepština organizuju po principu kontroliranoga ulaska potrošača u prostor.

–        Vlada HNK poziva na poštivanje preporuka autoriteta vjerskih zajednica o okupljanjima u vjerskim objektima, na službama /obredima.

–        Obavezuju se turističke agencije da svoje aktivnosti usklade s izdanim preporukama.

Prema Planu zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nepogoda u HNK, u svim kantonalnim ministarstvima, upravama i upravnim organizacijama i zavodima bit će uvedeno pasivno dežurstvo u cilju izvršavanja naredbi Kantonalnoga štaba civilne zaštite.

Vlada je zadužila Zavod za javno zdravstvo HNK da osnaži koordinaciju s Federalnom upravom za inspekcijske poslove u vezi sa izdavanjem rješenja o samoizolaciji na državnoj granici kako bi se preduzimale odgovarajuće mjere u slučaju kršenja izdanih rješenja. Na tom tragu, potrebno je ostvariti punu saradnju Ministarstva unutrašnjih poslova HNK i ovlaštenih sanitarnih inspektora u smislu kontrole izdanih rješenja o samoizolaciji te da se prekršitelji propisno kažnjavaju, bez iznimki.

Takođe, Vlada je telefonski broj operativnog centra Civilne zaštite (121 i 036/327-387) stavila na raspolaganje 24 sata dnevno za primanje poziva i prijava građana vezano za COVID-19.

Vlada je donijela Odluku o osnivanju Kantonalnog mobilnog tima za uzimanje uzoraka, a Krizni štab kantonalnog ministarstva zdravstva pripremit će potrebni plan djelovanja toga tima.

Takođe, bit će pojačane epidemiološke mjere u cijepnim centrima pri domovima zdravlja.

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK će, prema potrebi, preduzimati mjere mobilizacije i angažovanja, organizacije i raspoređivanja rada i radnoga vremena, promjene mjesta i uslova rada pojedinih zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika.

Vlada je donijela Odluku da se, u priodu trajanja prekida nastave u osnovnim, srednjim i visokoškolskim obrazovnim ustanovama, za potrebe odvijanja online nastave omogući besplatna distribucija obrazovnih video-materijala putem online platforme i svih drugih neophodnih i pratećih resursa za odvijanje nastave u obrazovnim ustanovama HNK.

Vlada HNK je naredila svim rukovoditeljima u kantonalnim ministarstvima, upravama i upravnim organizacijama, uredima i službama Vlade, te vanbudžetskim fondovima i javnim preduzećima u kojima kantonalna Vlada vrši upravljačka prava, da prilagode rad u skladu sa potrebama posla i planiranim aktivnostima te da, gdje god je to moguće, privremeno smanje broj zaposlenika na tim poslovima, osobito onima iz rizičnih grupa, te majkama s djecom do deset godina starosti.