• Post category:Novosti
 • Reading time:5 min čitanja

Na osnovu  člana 19. d Zakona o unutrašnjim poslovima Hercegovačko-neretvanskog kantona („Službene novine HNK“, broj 4/01, 2/02, te 3/02, 4/02, 1/03, 2/06, 5/08, 6/08 i 5/22), člana 3. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), te člana 36. Poslovnika  Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona («Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona», broj 2/05 i 13/23), Komisija za izbor i imenovanje Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona objavljuje

 

JAVNI  KONKURS

za imenovanje člana Nezavisnog odbora za izbor i reviziju iz reda civila

U skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima Hercegovačko-neretvanskog kantona, imenovanje članova Nezavisnog odbora za izbor i reviziju obavlja Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona, na prijedlog Komisije za izbor i imenovanje.

Nezavisni odbor se sastoji od sedam članova: dva predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona i pet članova iz reda civilnog društva (ugledni naučnici iz oblasti pravnih nauka, kriminologije ili ljudskih prava, koji ne predstavljaju neku političku stranku).

 1. Osnovni zadaci Nezavisnog odbora
 • raspisuje javni konkurs,
 • razmatra prispjele prijave,
 • obavlja izbor odgovarajućih kandidata,
 • predlaže ministru kandidata za policijskog Komesara i zamjenika Komesara policije,
 • razmatra sve žalbe na rad Komesara policije i zamjenika Komesara policije, uključujući i žalbe građana,
 • ocjenjuje sveukupni rad Komesara policije i zamjenika Komesara policije u slučaju da se isti ponovo imenuju na drugi mandat,
 • razmatra prijedloge Skupštine, Vlade ili ministra o smjeni Komesara policije i zamjenika Komesara policije,
 • predlaže smjenu Komesara policije i zamjenika Komesara policije u sljedećim slučajevima:
 1. dokaznog krivičnog djela ili teške povrede službene dužnosti,
 2. u slučajevima iz člana 61. Zakona o unutrašnjim poslovima HNK,
 3. izdavanja izvještaja o neposluhu od strane EUPM.

 

 1. Uslovi koje kandidat treba da ispunjava su sljedeći:
 2. a) da je državljanin BiH,
 3. b) da je stariji od 18 godina,
 4. c) da ima najmanje VSS iz oblasti pravnih nauka, kriminologije ili ljudskih prava,
 5. d) da nije član političke stranke,
 6. e) lice koje jeste ili koje je bilo na bilo kojoj poziciji u političkoj stranci na bilo kojem nivou, ili postavljeno na bilo koju poziciju od strane političke stranke, i lice koje jeste ili koje je bilo član izvršnog ili zakonodavnog organa na bilo kojem nivou ne može biti član Nezavisnog odbora za izbor i reviziju.
 7. f) da protiv njega međunarodne policijske snage (EUPM) nisu izdale izvještaj o nesaradnji,
 8. g) da nije otpuštan iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH,
 9. h) da se na njih ne odnosi član IX 1. Ustava BiH,
 10. i) da kandidatu nije izrečena pravosnažna presuda za krivična djela sa umišljajem ili za zloupotrebu položaja kako je to utvrđeno Krivičnim zakonom i Zakonom o krivičnom postupku.
 11. j) da kandidatu nisu izrečene disciplinske kazne za teže povrede službene dužnosti.

 

 1. Status

Članovi Nezavisnog odbora za izbor i reviziju imenuju se na period od četiri godine, imaju pravo na naknadu za svoj rad u skladu sa propisima Skupštine Kantona, odnosno njenih radnih tijela.

 

Uz prijavu za javni konkurs kandidat je dužan dostaviti:

 • Uvjerenje o državljanstvu,
 • Dokaz o stručnoj spremi,
 • Biografiju,
 • Ovjerene izjave kod nadležnog organa iz tačke 2. pod: d), e), f), g), h), j),
 • Uvjerenje o nekažnjavanju.

 

Traženu dokumentaciju potrebno je dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji koja nije starija od 6 (šest) mjeseci.

Javni konkurs će biti objavljen u Službenim novinama Federacije BiH i dva dnevna lista koji se izdaju na teritoriju Federacije.

 

 

 

 

Komisija za izbor i imenovanje Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona će:

 • pregledati sve prijave koje stignu u propisanom roku,
 • utvrditi blagovremenost i potpunost prijava,
 • pozvati sve kandidate sa liste na intervju koji ispunjavaju uslove propisane ovim konkursom,
 • kod izbora kandidata Komisija će nastojati obezbijediti zastupljenost koja odražava nacionalnu zastupljenost na području Kantona,
 • predložiti rang-listu s najboljim kandidatima za konačno imenovanje.

 

Rok za podnošenje prijava za javni konkurs je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja. Uz prijavu naznačiti kontakt telefon, mail ili fax.

 

Prijave dostaviti na adresu: Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona, Komisija za izbor i imenovanje, s naznakom Konkurs za imenovanje člana Nezavisnog odbora za izbor i reviziju iz reda civila.

 

S naznakom „NE OTVARAJ“, Ul. Jakova Baruha Španca br. 2 Mostar.