• Post category:Novosti
  • Reading time:2 min čitanja

Na sjednici održanoj 10.12.2021. godine Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je Izmjene i dopune Budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2021. godinu u iznosu od 263.714.112,20 KM, što je za 26,1 milion više u odnosu na Budžet za 2021.

Primljenim transferom od strane Vlade FBiH u iznosu 19,5 miliona i povećanjem prihoda prvenstveno po osnovu indirektnih poreza , stečeni su realni izvori za uravnoteženje prihodovne i rashodovne strane Budžeta HNK za 2021. godinu, te nije bilo potrebe za zaduživanjem.

Ukupni rashodi u Izmjenama i dopunama Budžeta za 2021. godinu su planirani u iznosu od 263.714.112,20 KM, od toga na rashode koji su finansirani iz Budžetskih sredstava se odnosi 234.254.199,69 KM, na rashode iz izvora koji se finansiraju iz namjenskih prihoda odnosi se na 24.223.978,78 KM, a na rashode iz izvora koji se finansiraju iz sredstava donacija odnosi se 735.933,73 KM.

Također u izmjenama i dopunama Budžeta je planirano pokriće dijela deficita iz ranijeg perioda u iznosu od 4.500.000,00 KM.

Nakon rasprave usvojen je Zakon o izmjeni Zakona o zaštiti porodice s djecom koji za cilj ima poboljšanje određenih zakonskih rješenja, osobito vezano za pravo na dodatak na djecu, te je navedenim Zakonom ukinuta odredba koja je uslovljavala to pravo neposjedovanjem automobila skupljeg od 10.000,00 KM. Razlog za izradu ovoga Zakona sadržan je u Zaključku Skupštine HNK, kojim su zaduženi Vlada i Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite da prate primjenu Zakona o zaštiti porodice sa djecom u HNK, te dostavi u proceduru usvajanje izmjena Zakona u cilju poboljšanja utvrđenih postojećih i dopunu novim pravima, sve u skladu sa realnim finansijskim mogućnostima Kantona.

Skupština HNK je razmatrala i prihvatila Nacrt Budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2022. godinu u iznosu 253,8 miliona KM, što je za oko 16 miliona KM više od Budžeta HNK za 2021. Nakon sadržajne rasprave i kvalitetnih prijedloga zastupnika, Skupština će iste dostaviti Vladi HNK, kako bi se razmotrili i u skladu sa mogućnostima ugradili u Prijedlog Budžeta HNK za 2022.

Prihvaćen je i Nacrt Zakona o izvršenju Budžeta HNK za 2022. godinu.

Na sjednici Skupštine HNK usvojene su i Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Službe za zapošljavanje HNK za 2022. godinu, a koji iznosi 18,5 miliona KM, te je data saglasnost na Odluku o izvršenju Finansijskog plana Službe za zapošljavanje HNK za 2022. godinu.