• Post category:Novosti
  • Reading time:3 min čitanja

Na sjednici Skupštine Hercegovačko – neretvanskog kantona održanoj 29.12.2020. godine usvojen je najznačajniji finansijski dokument Kantona, Budžet za 2021. godinu u iznosu od 237.564.860,00 KM što predstavlja smanjenje za oko 15 miliona KM u odnosu na Izmjene i dopune Budžeta za 2020 II. Budžetom će biti obezbijeđeno finansiranje svih zakonskih obaveza Hercegovačko-neretvanskog kantona. Usvojen je i Zakon o izvršenju Budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2021. godinu.

 

Skupština HNK je dala saglasnost na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK za 2021. godinu u iznosu od 145.609.000 KM što je smanjenje za oko 2% u odnosu na 2020. godinu. Usvojen je i Prijedlog Odluke o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2021. godinu.

 

Data je saglasnost na Finansijski plan Službe za zapošljavanje HNK za 2021. godinu u iznosu od oko 21 miliona KM. Ukupni prihodi i primici planirani su za 5,54% manjem iznosu u odnosu na prethodnu godinu. Uz Finansijski plan Službe usvojena je Odluka o izvršenju Finansijskog plana Službe za zapošljavanje HNK.

 

Data je saglasnost na Finansijski plan Fonda za zaštitu okoliša HNK za 2021. godinu u iznosu od oko 4,5 miliona KM. U Finansijskom planu za 2021. godinu tekući transferi su planirani u ukupnom iznosu od 2.848.000,00 KM. Uz Finansijski plan usvojena je i Odluka o izvršenju Finansijskog plana Fonda.

 

Skupština HNK je usvojila zaključak kojim se zadužuje Vlada HNK da u Budžetu HNK za 2021. godinu obezbijedi sredstva za sufinansiranje rada socijalnih ustanova JU Dječiji dom Mostar i Ustanove za djecu s invaliditetom i poteškoćama u razvoju Čitluk.

 

Usvojen je i Zaključak kojim se zadužuje Vlada HNK da sagleda mogućnost sufinansiranja projekata Fonda za okoliš HNK a koji se odnose na zaštitu okoliša.

 

Zadužena je Vlada HNK da obezbijedi sredstva za izradu Strategije prema mladima.

 

Usvojena je Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog projekta turističke zone „Karaotok“ u sklopu područja posebnih obilježja za područje od značaja za HNK „Park prirode Hutovo Blato“

 

Usvajanjem Odluke o izmjeni odluke o premiji – sudjelovanju osiguranih osoba  u troškovima zdravstvene zaštite na teritoriju HNK kojom se od plaćanja premije (markice), odnosno sudjelovanja osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite na teritoriju HNK, oslobađaju

 

  • dobrovoljni davaoci krvi za tekuću godinu, ukoliko se utvrdi da su krv darivali deset (10) i više puta i pod uvjetom da su krv darivali u prethodnoj godini najmanje jednom

 

  • dobrovoljni davaoci krvi s utvrđenim pedeset (50) i više darivanja krvi se trajno oslobađaju od plaćanja premije.