Sjednica će se održati u sali Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona na adresi Ulica Jakova Baruha Španca 2, dana 02.08.2022. godine (utorak) sa početkom rada u 12:00 sati. 

Za sjednicu je predložen sljedeći

DNEVNI  RED

 

  1. Poslanička pitanja,
  2. Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta HNK za 2022. godinu (utvrđen po skraćenom postupku),
  3. Prijedlog Izmjena i dopuna Zakona o izvršenju Budžeta HNK za 2022. godinu (utvrđen po skraćenom postupku),
  4. Prijedlog Zakona izmjenama i dopunama Zakona o slatkovodnom ribarstvu Hercegovačko-neretvanskog kantona,
  5. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u HNK,
  6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK za 2022. godinu,
  7. Prijedlog Odluke o razrješenju zamjenika kantonalnog javnog pravobranioca u Kantonalnom javnom pravobranilaštvu HNK,
  8. Prijedlog Zaključaka o stanju u oblasti šumarstva na području HNK.