• Post category:Novosti
  • Reading time:2 min čitanja

Sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona održana u četvrtak, 20.6.2024. godine, u velikoj sali Skupštine HNK, Ulica Jakova Baruha Španca 2, sa početkom u 12:00 sati.

 

Poslanici su postavljali pitanja Vladi i drugim relevantnim institucijama u vezi sa aktuelnim problemima i pitanjima od interesa za građane Hercegovačko-neretvanskog kantona. Također podneseno je više poslaničkih inicijativa koje će biti dostavljene Vladi HNK na razmatranje.

Usvojen je Program rada Skupštine HNK za 2024. godinu kojim su utvrđeni su ciljevi i zadaci koje će Skupština HNK ostvarivati u okviru svojih ustavnih i zakonskih nadležnosti, kao organ zakonodavne vlasti. Sadržajem Programa rada obuhvaćeni su najznačajniji propisi i druga akta koja će Skupština HNK razmatrati i usvajati u toku 2024. godine, s ciljem uređenja svih oblasti života i rada u nadležnosti kantona, a koje su propisane Ustavom Federacije BiH, Ustavom Hercegovačko-neretvanskog kantona i zakonima.

Program uključuje zakonodavne aktivnosti, planirane sjednice, tematske rasprave i druge relevantne aktivnosti.

Skupština HNK je usvojila Zaključak kojim prihvata Izvještaj o radu Vlade HNK za 2023. godinu. Vlada HNK je podnijela detaljan izvještaj o svom radu u 2023. godini. Izvještaj je obuhvatio sve ključne aktivnosti i postignuća Vlade, kao i izazove s kojima su se suočili tokom godine. Naglašena su postignuća u oblasti ekonomije, infrastrukture, socijalne politike i drugih ključnih sektora.

Predstavljen je i usvojen Program rada Vlade HNK za 2024. godinu. Program uključuje planirane projekte i aktivnosti koje Vlada namjerava realizirati u narednoj godini, s posebnim fokusom na ekonomski razvoj, unapređenje infrastrukture, socijalne politike i poboljšanje kvaliteta života građana.

Donesena je Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Kantonalnog javnog pravobranilaštva za 2023. godinu. Izvještaj je obuhvatio pregled aktivnosti pravobranilaštva, uključujući zastupanje interesa kantona u pravnim sporovima, pružanje pravnih savjeta i druge relevantne aktivnosti.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede podnijelo je informaciju o realizaciji potpisanih ugovora o koncesijama u oblasti vodoprivrede zaključno sa 31.12.2023. godine. Prezentirani su rezultati i postignuća u upravljanju vodnim resursima, uključujući realizirane projekte i planirane aktivnosti za budući period.